ارسال مقاله

آخرین مهلت دریافت چکیده مقالات : ۰۱ / ۱۱ / ۹۷ - اعلام نتیجه نهایی ارزیابی چکیده مقالات ۱۰ / ۱۱ / ۹۷

آخرین مهلت دریافت اصل مقالات ۲۵ / ۱۱ / ۹۷ - اعلام نتایج نهایی ارزیابی اصل مقالات ۵ / ۱۲ / ۹۷


  • لطفا از ارسال مجدد و تکراری مقاله پس از دریافت اعلام موفقیت در ارسال مقاله پرهیز بفرمایید. در صورت ارسال مقالات تکرار، به مقاله شما رسیدگی نخواهد شد.